Права за ползване

Общи понятия
Настоящите Права за ползване уреждат отношенията между „Български пощи” ЕАД и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава Интернет страницата на корпорацията (наричано по-долу потребител), във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез Интернет страницата, собственост на „Български пощи” ЕАД. С преминаването, през който и да е линк (хипервръзка) на страницата, потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Права за ползване.

Коментари. Пускането на мнения и коментари за сайта, както и такива към дейността на корпорацията, трябва да спазват добрия тон и правилата на сайта, като „Български пощи” ЕАД си запазва правото да не разглежда мнения с нецензурно, обидно и/или некоректно съдържание.

Актуалност и достоверност. Чрез своята Интернет страница, „Български пощи” ЕАД се стреми да предостави максимално точна, актуална и добре организирана информация за предлаганите от корпорацията услуги, продукти и дейности. „Български пощи” ЕАД има отговорност към вида на публикуваната информация, към начина, по който е поднесена, към достоверност на данните, съгласно последната актуализация на страницата.

Връзки. Връзките от Интернет страницата на „Български пощи” ЕАД към други сайтове са създадени единствено за удобство на потребителите на сайта. Корпорацията не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и резултатите от използването им. Връзка към сайта може да се прави само и единствено със съгласието на корпорацията и само за информация, подходяща за всички възрастови групи. Връзки към този сайт не могат да се създават свободно, особено в документи, които съдържат невярна информация за „Български пощи” ЕАД, които съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
При използване услугите на страницата на „Български пощи” ЕАД потребителят се задължава:

 • - да спазва настоящите Права за ползване, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Права за ползване;
 • - да не репродуцира информацията от този сайт за комерсиални или обществени цели без изричното съгласие на „Български пощи” ЕАД. Използването на информация и други материали от Интернет страницата на корпорацията е разрешено само в случай, че бъде опоменат източникът на информацията и има връзка към дейността на „Български пощи” ЕАД. Желателно е при цитиране да се посочват: точен URL адрес; Български пощи ЕАД и името на страницата, която е цитирана.
 • - да не ползва тази страница в смисъл да предава и/или разпространява, материали които не отговарят на приложимото към момента българско и/или европейско законодателство, които могат да имат негативно въздействие върху физическото, емоционално или социално развитие на непълнолетни, пропагандират или окуражават използването на насилие, пропагандират екстремистки политически идеи или такива, които биха довели до расова или етническа омраза, материали, които накърняват човешкото достойнство или при представяне на политически идеи или събития обиждат хората и подтикват към незачитане на гледната им точка;
 • - да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за обратна връзка и пускане на мнение, предложение и/или коментар;
 • - има правото да получава системни съобщения, свързани с нови услуги, продукти и/или дейности, или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги на БП ЕАД;
 • - потребителят е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват от него.

Приемайки настоящите Права за ползване, потребителят се съгласява предоставените от него данни да бъдат обработвани от „Български пощи” ЕАД по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на корпорацията.

Права и задължения на БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

 • - да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби;
 • - запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Права за ползване;
 • - има право да предприеме съответните действия, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на корпорацията, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, мнения и/или коментари, които са с дискриминационен характер, информация, която е под закрила на авторското право, която нарушава права върху интелектуалната собственост, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или оскърбяваща;
 • - да гарантира съдържанието на всички реклами, фигуриращи в страницата, както и за запазените търговски марки, които те касаят, че не съдържат нецензурна и/или обидна информация, прокламират и/или разпространяват религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от потребителя, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите;
 • - отговорност носят единствено рекламодателите.
 • - има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, „Български пощи” ЕАД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, „Български пощи” ЕАД има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.

Отговорност за информацията
Български пощи не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на Интернет операторите или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, в случай че потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги.

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията