Кратка историческа справка

14 май 1879 година. Временното руско управление след Руско-турската Освободителна война (1877-1879 г.), предава на българските власти всички пощенски и телеграфни станции с целия им инвентар и съоръжения.

1 юли 1879 година. България става член на Всемирния пощенски съюз. Началото на официалните международни контакти на българските пощи е на 9 октомври 1880 година.

1879 година. ПТТ станциите са 41, през 1944 г. – 1003, днес те са 2986, като покриват и най-отдалечените кътчета на страната.

1 ноември 1881 година. Одобрен е “Привременен устав за пощите и телеграфите”, с който се въвеждат вътрешните пощенски записи. Първият пощенски запис е издаден на 15 март 1882 година.

1 август 1885 година. Въведена е службата “Пощенски бонове” за улесняване на клиентите за превеждане на парични суми. Службата преустановява своята дейност на 1 септември 1907 година.

1889 година. Изработен е нов закон, с който се създава Главна дирекция на пощите и телеграфите, която съществува до 30 декември 1947 година.

1894 година. Приет е Закон за устройството на селската поща, съгласно който тя се слива с градската, като със същия закон се създават пощенски агентства, които се помещават в общинските канцеларии.

22 ноември 1895 година. Със закон е основана Пощенската спестовна каса. През първите месеци на 1896 година нейните вложители стават 391 500 души.

1888 – 1908 година. За двадесет години броят на станциите се е увеличил три пъти, със същия и дори с по-усилен темп са се развивали всички служби.

1934 година. От октомври се въвежда монопол за разпространяване на ежедневния и периодичен печат, упражняван от командитното дружество “Стрела” при Дружеството на столичните журналисти.

1950 година. Министерския съвет приема постановление, според което разпространението и експедирането на вестниците и списанията се поема от Министерство на ПТТ.

1992 година. След разделянето на "Български пощи и далекосъобщения" ЕООД се учредяват две компании - "Български пощи" ЕООД и "Българска телекомуникационна компания" ЕАД.

1993 година. В началото на годината е учредена организация на европейските пощенски оператори PostEurop, към която България също се присъединява.

31 март 1997 година. "Български пощи" ЕООД се преобразува в акционерно дружество с над 50 процента държавно участие в капитала.

2005 година. С изменение в Закона за приватизация и следприватизационен контрол „Български пощи” ЕАД е вписано в забранителния списък за приватизация на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

В последните години. „Български пощи” ЕАД е перспективно развиващо се печелившо дружество и основен пощенски оператор на българския пазар.

 

Виж пълния текст

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията